هیات رئیسه هیات تنیس استان اصفهان

اسامی اعضای هیات رئیسه هیات تنیس استان اصفهان:

1: رئیس: دکتر فرهاد رحیمی2: نائب رئیس : ندا مومن زاده3: دبیر:

4: خزانه دار: انواری

5: عضو هیات رئیسه : مهندس علیرضا نصر اصفهانی6: عضو هیات رئیسه: دکتر کوروش محمدی


7: عضو هیات رئیسه: مجید خوروشTheme : ParsDle