شماره حساب هیات تنیس استان اصفهان

اطلاعات حساب هیات تنیس استان اصفهان

بانک: تجارت

شعبه :جلفا

شماره کارت:2455 0374 8370 5859

شماره حساب: 606075316

شماره شبا : IR690180000000000606075316

** نکته

(کلیه فعالیتهای مالی در هیات تنیس استان اصفهان و مجموعه های وابسته این هیات بایستی از طریق واریز به حساب هیات انجام شود و گرفتن هرگونه وجه نقد تخلف محسوب می شود)

Theme : ParsDle